Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Quà tặng xuân 2018 093 888 7171

HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hộp Quà Con Heo

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Kỷ Hợi

/ 1 hộp
Bánh Dừa 110g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân

/ 1 hộp
Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tân Xuân

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Óc chó Mỹ150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 01

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Macca Úc 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Ngũ Thượng Hạt

/ 1 hộp
Macca Úc 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Hạt Chia 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 02

/ 1 hộp
Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Nho khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Óc chó Mỹ 200g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 03

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 05

/ 1 hộp
​Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 06

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ 150g, Điều Vỏ Lụa 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 07

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều vỏ lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 08

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Trà Olong Bazanland 100g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 09

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 10

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 11

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hật Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 250g, Hạt Chia Thượng Hạng England 350g, Nho khô Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 12

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 15

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 16

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Óc Chó Mỹ 300g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 17

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Lộc Xuân 18

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Bộ Hộp Quà Tết

Hộp Quà Hoàng Gia

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 01

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Chà Là Israel 250g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 02

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Óc Chó Mỹ 300g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Chà Là Israel 250g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 03

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 05

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 06

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Óc Chó Mỹ 200g, Macca Úc Loại 1 - 250g, Hạt Chia Thượng Hạng England 350g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 250g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 250g, Hạt Điều rang muối 250g, Nho khô Mỹ 300g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 07

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Mật Ong Bazanland 570g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 08

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 500g, Hạt Điều rang muối 500g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Phú Quý 09

/ 1 hộp
Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ, Rang Mộc Mỹ  500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết

Hộp Quà Câu Chúc


Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 01

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Óc chó Mỹ150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 02

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Macca Úc 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 03

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 05

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều vỏ lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 06

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 07

/ 1 hộp
Hạt Óc chó Mỹ 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 250g, Hật Điều Vỏ Lụa 250g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 250g, Hạt Chia Thượng Hạng England 350g, Nho khô Mỹ 300g, Vang Chile Red Cube, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 08

/ 1 hộp
Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 09

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Macca Úc Loại 1 - 500g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hạnh Xuân 10

/ 1 hộp
Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạt Óc Chó Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 - 500g, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Bộ Hộp Quà Tết

Hộp Quà Ngũ Hợp


Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 01

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Óc chó Mỹ150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 02

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Macca Úc 150g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bánh Dừa 110g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 03

/ 1 hộp
Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Óc Chó Mỹ 150g, Trà Xanh Bazanland 100g, Bánh Dừa 110g, Kẹo Trái Cây Malaysia 200g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 05

/ 1 hộp
Nước Ép Nho, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Nho Khô Mỹ 250g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 06

/ 1 hộp
Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Hạnh Nhân Rang Bơ 150g, Điều Vỏ Lụa 150g, Nho Khô Mỹ 200g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Hồng Xuân 07

/ 1 hộp
Vang Chile Red Cube, Hạt Điều vỏ lụa 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Macca Úc Loại 1 – 150g, Bộ Hộp Quà Tết

Hộp Quà VIP


Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 01

/ 1 giỏ
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Sunrise Malaysia, Kẹo Trái Cây Sunrise, Rượu Sheena Úc, Óc Chó Mỹ MFood 250g, Bánh Multi-beans, Trà Lào Khánh Nga, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 02

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Hộp Thiếc Classic USA, Bánh Quy Mứt Dâu Malaysia, Rượu Vang Chile Alvano, Bánh multi-beans, Kẹo trái cây Malaysia, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 03

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Lu Hộp Thiếc, Hạt Óc chó USA 250g, Rượu Vang Sheena Úc, Sô Cô La Anh, Nho Khô USA, Kẹo Nhật Bản, Trà Lài Khánh Nga, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 05

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Quy Assorted, Trà Đại Gia Đặc Biệt, Nho Khô USA, Rượu Vang Sheena Úc, Kẹo LoCoffee, Bánh Sunrise, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 06

/ 1 giỏ
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Quy Assorted, Óc Chó Mỹ 250g, Kẹo Locoffee, Hạnh Nhân 450g, Rượu Vang Chile Tiame, Trà Lài Khánh Nga, Nho Khô USA, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VIP 08

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành phần: Bánh Lu Hộp Thiếc, Trà Đại Gia Đặc Biệt, Hạt Điều Rang Muối 250g, Hạnh Nhân Rang Bơ 450g, Rượu Vang Chile Alvano, Bánh multi-beans, Kẹo Locoffee, Bộ Hộp + Túi + Thiệp
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG PHÚC

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Chile Palena Premium, Café Con Sóc Gift Box, Óc Chó Mỹ Tách Vỏ 250g, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Vàng
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

VẠN PHÚC

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Café Con Sóc, Óc Chó Mỹ Tách Vỏ, Bánh Lu Pháp, Macca Úc, Hạnh Nhân Mỹ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

HỒNG LỘC

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Pháp Chateau Fontana 1679, Óc Chó Mỹ 350g, Bánh Lu Pháp, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Đỏ.
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

THƯỢNG LỘC

/ 1 hộp
 45 x 35 x 11 (cm)
Thành Phần: Vang Ý Primitivo Manduria, Café Con Sóc Gift Box, Óc Chó Mỹ 250g, Macca Úc 500g, Hạnh Nhân Mỹ 500g, Trà Olong Đại Gia Vàng.

Giỏ Quà TếtTổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 01

/ 1 giỏ
Nho Mỹ Union, Bánh quy matcha Nhật, trà lài Khánh Nga, Kẹo trai cây Euro, Óc chó Mỹ 250g, Bánh 82k Malaysia
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 02

/ 1 giỏ
Bánh Oat Crunch, Bánh socola Bon, kẹo trái cây Euro, Trà Bắc Thái, Nho Mỹ Union, Vang Đà Lạt
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 03

/ 1 giỏ
Macca Úc 250g, Nho Mỹ Union, Trà Olong Đại Gia, Kẹo Đức, Bánh quy matcha Nhật, Vang Chile Paso Fino
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 04

/ 1 giỏ
Bánh Lu Pháp, Óc chó Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, trà Olong Khánh Nga, Kẹo trái cây Fruits, Vang Chile Paso Fino
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 01

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Vang Red Cube, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  250g, Trà Olong Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Khay lá chuối
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 05

/ 1 giỏ
Bánh 82k Malaysia, Kẹo chocolate Anh, Bánh Lu Pháp, Macca Úc 500g, Óc chõ Mỹ 250g, Nho Mỹ Union, Kẹo trái cây Fruits
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 02

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang Red Cube, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Khay lá chuối 
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Giỏ Quà 07

/ 1 giỏ
Bánh yến mạch Sunrise, Nho Mỹ Union, Kẹo Chocolate Anh, Kẹo Locoffee, Trà Lài Vạn Lý Hương, Vang Pháp Chetaux Fontana 1679
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 03

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Trà Xanh Bazanland 100g, Cà Phê Rang Xay Cao Cấp 200g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g,  Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 05

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang Chile Red Cube, Nho khô Mỹ 300g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc Mỹ  500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Khay lá chuối
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 06

/ 1 giỏ
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Trà Olong Bazanland 100g, Mật Ong Bazanland 570g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạnh Nhân Tách Vỏ  Rang Mộc Mỹ  500g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Khay lá chuối
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa

Tâm Giao 08

/ 1 hộp
Bánh quy Ladory Pháp, Socola Golden Cherry, Vang  Pháp Louis Bourgogne, Nho khô Mỹ 300g, Hạt Chia Thượng Hạng England 600g, Hạt Óc chó Mỹ 300g, Hạt Dẻ Cười Mỹ 500g, Hạt Điều Vỏ Lụa 500g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ  400g, Macca Úc Loại 1 – 500g, Khay lá chuối

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa
Tổng Hợp Quà Tết - Quà Tặng Xuân Độc Đáo & Ý Nghĩa